1.4. Raportti toiminnasta 2009-2013

Euroopan parlamentin kaudella 2009-2014 vihreillä on ollut Suomesta kaksi edustajaa. Valituksi tulivat Satu Hassi ja Heidi Hautala. Tarja Cronberg nousi parlamenttiin Hautalan tultua nimitetyksi ministeriksi kesällä 2011.

Vihreät meppimme ovat olleet parlamentissa vaikutusvaltaisilla paikoilla. Hassi on jatkanut ympäristövaliokunnassa vihreiden koordinaattorina eli valiokuntaryhmän vetäjänä. Hautala toimi ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Cronberg valittiin puolestaan johtamaan parlamentin Iran-valtuuskuntaa.

Vihreät olivat vuoden 2009 vaalien suurin voittaja. Vaikka parlamentin koko kutistui 785:sta 751:een, onnistuivat vihreät kasvattamaan ryhmänsä kokoa 43:sta 59:een. Ryhmä on parlamentin neljänneksi suurin.

VUOSI 2009

Euroopan parlamentin uusi kausi alkoi vaalien jälkeen syksyllä suurien muutosten parissa. Lissabonin sopimuksen astuessa voimaan 1. joulukuuta 2009 parlamentti sai lisää valtaa ja nousi ministerineuvoston kanssa tasa-arvoiseksi lainsäätäjäksi. Parlamentista tuli lainsäätäjä se sai päätösvaltaa muun muassa oikeus- ja sisäasioissa, maataloudessa ja kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä. Kokonaisuutena päätöksentekoa tehostettiin. Kansalaiset saivat oikeuden kansalaisaloitteella tuoda asioita EU:n käsittelyyn. Vihreät olivat mukana vaatimassa naisia Lissabonin sopimuksen myötä syntyville uusille huippupaikoille. EU:n ulkosuhteiden korkeaksi edustajaksi valittiin Catherine Ashton.

Komission nimitys viivästyi kauden alusta kymmenellä kuukaudella Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeiseen aikaan. Vihreät vastustivat komission puheenjohtajan Barroson jatkokautta, mutta hävisivät äänestyksessä. Uuteen toimeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Herman van Rompuy.

Lainsäädäntöpuolella saavutettiin muun muassa pitkään odotettu kompromissi televiestintäpaketista, johon myös vihreät olivat tyytyväisiä. Televiestintäpaketti takaa kuluttajille mahdollisuuden siirrättää matkapuhelinnumeronsa yhden työpäivän aikana vaihtaessaan teleoperaattoria. Myös tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa vahvistettiin.

Hassi jatkoi vuonna 2009 työtään ilmastopolitiikan parissa. Keskeisin asia oli valmistautuminen Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Hassi osallistui ilmastokokoukseen parlamentin virallisena edustajana ja oli siellä vihreän ryhmän vastuuhenkilö. Hän oli myös mukana valmistelemassa parlamentin päätöslauselmaa ilmastokokoukseen valmistautumisesta. Kokous ei saanut aikaan kansainvälistä ilmastosopimusta vuoden 2012 jälkeiselle ajalle, mutta kokouksen alla suurinta osaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä edustavat maat kuitenkin ilmoittivat kansalliset tavoitteensa päästörajoiksi vuodelle 2020. Lisäksi teollisuusmaat lupasivat vuoteen 2020 mennessä koota 100 miljardin dollarin vuotuisen rahoituksen kehitysmaiden ilmastotoimien tukemiseen sekä välittömästi käynnistää niin sanotun ”fast start” -rahoituksen.

Hautala keskittyi vuoden 2009 loppupuoliskolla työhönsä ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajana. Hautala vieraili myös Moskovassa sananvapauden puolesta taistelleen Saharovin kunniaksi järjestetyssä seminaarissa. Vierailu sai paljon julkisuutta Venäjällä.

Lisäksi Hautala valmisteli päätöslauselman EU:n asiakirjojen avoimuudesta. Parlamentti vaati, ettei avoimuudessa saa ottaa takapakkia – etenkään kun Lissabonin sopimus takaa kansalaisille perusoikeuskirjassa entistä paremmat oikeudet tietoon. Komissio, tietyt jäsenmaat ja oikeistoryhmät ovat halunneet vetää takaisin avoimuudessa tapahtuneita edistysaskelia.

Suomessa Hassi ja Hautala osallistuivat erityisesti ilmasto- ja ihmisoikeuskysymyksiä sekä Lissabonin sopimuksen voimaantuloa koskevaan keskusteluun.

VUOSI 2010

Euroalueen talouskriisi kärjistyi vuonna 2010 Kreikan, Irlannin ja Portugalin ajautuessa vakaviin vaikeuksiin. Euroopan parlamentinkin työtä leimasivat talousongelmat ja EU:n taloushallinnon ja -valvonnan vahvistaminen. EU:ssa hyväksyttiin rahoitusmarkkinapaketti, joka tiukensi pankkien ja finanssialan valvontaa. Eurooppalaiset valvontaelimet saavat valtuudet kieltää finanssituotteiden myynnin, jotka ovat omiaan synnyttämään systeemiriskejä, kuten luomaan uusia kuplia. Myös niin sanottuja riskisuojarahastoja (hedge-rahastoja) koskeva säätely hyväksyttiin, vaikka siihen jäikin valitettavia porsaanreikiä. Parlamentti sai läpi muun muassa rajoituksia rahastonhoitajien palkkiojärjestelmiin.

Lisäksi säädettiin potilaiden oikeudesta lääkkeitä koskevaan tietoon. Parlamentti muokkasi komission lääketeollisuuden näkökulmasta tehtyä esitystä enemmän potilasturvaa korostavaksi ja kielsi aktiivisen reseptilääkemainonnan.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan parlamentti sai oikeuden hyväksyä EU:n solmimat kansainväliset sopimukset. Se päättikin eurooppalaisten yksityisyyttä suojellakseen hylätä niin sanotun SWIFT-sopimuksen, joka olisi sallinut Yhdysvaltain viranomaisille pääsyn eurooppalaisten maksutietoihin terrorisminvastaisen taistelun varjolla.

Täysistunto hyväksyi myös vihreiden Eva Lichtenbergin mietinnön EU-lainsäädännön toimeenpanosta. Mietinnössä vaadittiin komissiolta parempaa seurantaa ja valvontaa, sillä on liian paljon tapauksia, erityisesti ympäristölainsäädännössä, jotka osoittavat, ettei olemassa olevaa lakia ole jäsenmaissa kunnolla toteutettu.

Hassi nimettiin parlamentin käsittelyn esittelijäksi laitonta puutavaraa koskevassa asetuksessa. Hyväksytyllä asetuksella kielletään laittomista hakkuista peräisin olevan puutavaran ja niistä tehtyjen tuotteiden myynti EU:ssa. Samalla tehtiin puutavaran alkuperä jäljitettäväksi koko myyntiketjussa ja varmistettiin että alkuperä voidaan dokumentoida ja todistaa.

Hassi kuului parlamentin vihreän ryhmän delegaatioon, joka vieraili Unkarissa niin sanotun punaisen lietteen katastrofin alueella. Vierailulla saatujen tietojen perusteella vihreä ryhmä lähetti ympäristökomissaari Potocnikille kirjeen siitä, mitä asioita kaivosjätteitä ja ympäristövalvontaa koskevissa laeissa tulisi parantaa.

Kodinkoneiden energiamerkintäasetus uudistettiin, Hassi toimi asiassa vihreiden neuvottelijana. Parlamentti halusi, että A-G-asteikko pysyy vakiona siten, että A-luokka aina tarkoittaa kulloistakin parasta energiatehokkuusluokkaa. Kodinkonevalmistajat ja EU-maiden hallitukset ajoivat aina uusien A+, A++ ja niin edelleen -luokkien lisäämistä teknologian kehityksen myötä. Parlamentti onnistui rajaamaan +-merkkien määrän kolmeen, siten että sen jälkeen on päivitettävä luokkien A-G sähkönkulutuksen rajat vastaamaan teknistä kehitystä.

Hassi toimi vihreiden neuvottelijana Cancúnin ilmastokokousta koskevassa parlamentin päätöslauselmassa ja osallistui myös itse kokoukseen. Parlamentti vaati, että vuonna 2008 hyväksyttyä 20 prosentin päästövähennystavoitetta pitäisi kiristää 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasosta). Vihreä ryhmä ja Euroopan vihreä puolue olisivat tiukentaneet EU:n tavoitetta 40 prosenttiin.

Lisäksi Hassi ideoi parlamentin istuntokalenterin uudistamista niin sanotun 2+1 -mallin mukaiseksi. Siinä kokouspäivien määrä pidetään ennallaan, mutta työviikkoja pidennetään ja niiden määrää vähennetään. Tällöin matkustusta meppien kotimaista parlamenttiin voitaisiin vähentää jopa  kaksi kolmasosaa. Vaikka muut ryhmät pitivät mallia kiinnostavana, se ei kuitenkaan mennyt läpi.  Strasbourgin täysistuntoviikkojen määrää vähennettiin keskustelun seurauksena kuitenkin yhdellä. Hassi toimi myös vihreiden neuvottelija elinsiirtodirektiviissä.

Heinäkuussa 2010 Hassi matkusti yhdessä saksalaisen vihreän mepin Ska Kellerin kanssa Meksikoon vaatimaan liittohallitusta ja Oaxacan osavaltiohallitusta tutkimaan suomalaisen kansalaisaktiivi Jyri Jaakkolan murhan. Puolisotilaalliset joukot murhasivat Jaakkolan Oaxassa saman vuoden huhtikuussa. Joulukuussa Hassi tapasi Meksikon liittohallituksen edustajia ja Oaxacan uuden kuvernöörin matkallaan Cancúnin ilmastokokoukseen.

Kesällä parlamentti hyväksyi lähes yksimielisesti Hautalan mietinnön ihmisoikeuspuolustajien suojelemisesta. Mietinnössä esitetään konkreettisia toimenpiteitä ihmisoikeuspuolustajien tukemiseen ja suojeluun, muun muassa turvapaikkakaupunkien verkoston perustamista ja hätäviisumien myöntämistä. EU:n edustajia kannustettiin myös tapaamaan ihmisoikeuspuolustajia osana virallisia vierailuja kolmansissa maissa.

Hautala oli itse pitänyt Kiinan ihmisoikeustilannetta esillä ja syksyllä Hautala kutsuttiin Liu Xiaobon perheen toiveesta Oslossa järjestettyyn Nobel-gaalaan kiitoksena hänen tekemästään työstä maanihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Perheen edustaja kiitti Hautalaa siitä, että hän ei ole työssään vaiennut Kiinan ihmisoikeustilanteesta Kiinan hallituksen painostuksesta huolimatta. Hautala vieraili vuoden aikana ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä, Georgiassa ja Yhdysvalloissa. Hän tapasi myös Dalai Laman.

Hautala vaikutti Lissabonin sopimuksessa sovittuun ulkosuhdehallinnon muodostamiseen. Hänen työnsä tuloksena ihmisoikeudet otettiin vahvasti mukaan ulkosuhdehallinnon rakenteeseen omana yksikkönään. Vihreät ryhmänä painottivat myös tasa-arvonäkökulmaa ja naisten nimittämistä tasapuolisesti korkeimpiin ulkosuhdehallinnon virkoihin.

Hautala valittiin myös toimimaan parlamentin neuvottelijana EU:n avoimuusvuosiraportissa vuosien 2009-2010 osalta. Hän kiinnitti huomiota etenkin neuvoston puutteelliseen avoimuuteen.

Hassi ja Hautala tekivät EU-komissiolle kysymyksen Suomessa käytössä olevasta niin sanotusta Mankala-mallista, jonka mukaan tietyt sähköyhtiöt myyvät osakkailleen sähköä omakustannushintaan. Komissio ryhtyi tutkimaan sitä, rikkooko Mankala-malli EU-lainsäädäntöä.

Hassi ja Hautala kommentoivat Suomessa käytävää turkistarhakeskustelua todeten, että EU:n laajuinen turkistarhakielto on ennakoitavissa seuraavien vuosikymmenien aikana.

VUOSI 2011

Vuonna 2011 eurokriisi syveni edelleen. Kriisimaille järjestettiin laina- ja tukipaketteja, joiden vastineena olivat taloudelliset uudistukset. Maiden lainakorot nousivat pilviin. EKP pyrki helpottamaan tilannetta ostamalla maiden joukkovelkakirjoja. Barroso luonnehti tilannetta EU:n historian vakavimmaksi kriisiksi. Talousvalvonnan tiukentamisen tarve tuli entistä selvemmäksi.

Lisäksi vuodenvaihteen 2010-2011 arabikevät yllätti niin EU:ssa kuin Lähi-idässäkin, ja se näkyi myös parlamentin toiminnassa.

Japanin tsunami ja sen aiheuttama useiden ydinreaktorien tuhoutuminen huolestuttivat myös Euroopassa. Ydinvoiman vankkana puolustajana tunnettu komissaari Oettinger totesi tarpeen uudelleen arvioida EU:n energiapolitiikka. Vihreät vaativat välittömiä toimia ydinturvallisuuden parantamiseksi, muun muassa  vaarallisimpien voimalaitosten sulkemista sekä arviointia kaikkien ydinvoimaloiden riskialttiudesta poikkeuksellisissa tilanteissa.

Parlamentin ja komission yhteinen lobbarirekisteri avattiin. Ministerineuvosto ei vieläkään tullut rekisteriin mukaan. Valitettavasti rekisteristä ei tullut pakollista, vaikka sääntöjä rikkovia lobbareita voidaan sanktioida kulkuluvan menettämisellä. Myöskään lobbausta harjoittavilta yrityksiltä edellytetyt ilmoitukset asiakkaistaan ja lobbausbudjetistaan eivät vihreiden mielestä ole riittävän täsmälliset. Lisäksi Sunday Timesin alkuvuonna paljastaman meppien lahjontaskandaalin tuloksena parlamentti hyväksyi meppien uudet tiukemmat menettelysäännöt.

Merten suojelussa parlamentti vaati EU:lta tiukkoja otteita ja kansainvälistä yhteistyötä laittoman kalastuksen kitkemiseksi. Vihreä ryhmä oli tyytyväinen parlamentin äänestäessä fosfaattikiellon puolesta. Vuodesta 2013 eteenpäin myrkylliset fosfaatit kielletään pyykinpesuaineissa ja vuodesta 2017 lähtien astianpesuaineissa.

Tasa-arvon osalta parlamentti oli aktiivinen. Se vaati selkeitä tavoitteita samapalkkaisuuden saavuttamiseksi.  Parlamentin enemmistö kannatti myös sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista Euroopan parlamentin toiminnassa.

Hassi jätti kantelun oikeuskanslerille Talvivaaran kaivosyhtiön suunnitelmasta muuttaa kaivos uraanikaivokseksi ”takaovesta”. Alkuperäisessä luvassa ei ole mainintaa uraanista, vaikka kaivos on tosiasiassa erottanut malmista uraanin toimintansa alusta alkaen ja vaikka malmin uraanipitoisuus on ollut tiedossa vuosikymmeniä. Hassi teki yhdessä Sirpa Pietikäisen kanssa kirjallisen kysymyksen komissiolle siitä, rikkooko Talvivaaran toiminta EU-lainsääsäntöä. Hän vieraili Talvivaaran kaivoksella yhdessä ympäristöministeri Ville Niinistön sekä ministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan kanssa.

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevan asetuksen lopullinen sisältö hyväksyttiin. Vihreät olisivat halunneet alkuperämerkintöjä kaikille eläintuotteille sekä tiukempia ja kattavampia pakkausmerkintöjä. Uusien sääntöjen mukaan kuluttajia ei saa johtaa harhaan pakkauksen ulkoasulla tai väärillä kuvilla. Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston väliset neuvottelut uuselintarvikeasetuksesta kaatuivat kiistaan eläinten kloonauksesta ruoaksi. Parlamentin selvä enemmistö vaati kieltämään eläinten kloonauksen ruoaksi, koska kloonaus aiheuttaa eläimille kärsimystä, mutta EU-maiden hallitukset eivät hyväksyneet kieltoa. Hassi oli mukana vihreiden edustajana asiaa koskevissa neuvotteluissa. Koko lakiuudistuksen kaaduttua Hassi arvosteli komissiota siitä, että se vastoin EU-sopimuksissa määrättyä tehtäväänsä ajoi kloonauksen asiaa, eikä pyrkinyt rakentamaan kompromissia.

Hassi osallistui Durbanin ilmastokokoukseen Etelä-Afrikassa. Vihreät vaativat EU:lta aktiivisempaa otetta ilmastoneuvotteluissa ja arvostelivat sitä, että EU oli päästänyt johtoasemansa lipsumaan uudessa energiateknologiassa, ja jättänyt pitämättä kehitysmaille antamansa lupaukset ilmastorahoituksesta.

Parlamentti hyväksyi ympäristövaliokunnan päätöslauselman EU:n toimista HIV/AIDSia vastaan. Hassi päätöslauselman varjoesittelijänä korosti täysistunnossa sukupuolivalistuksen merkitystä HIV-tartuntojen estämisessä.

Hassista tuli niin sanotun rikkidirektiivin raportoija. Direktiivin päätarkoitus on päivittää EU-lainsäädäntö vastaamaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2008 hyväksyttyjä laivaliikenteen uusia päästörajoja.

Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön EU:n arktisen alueen politiikasta. Parlamentti tuki Hassin ja Hautalan ajamaa vihreiden ehdotusta, että Pohjoisen jäämeren alueen luonnonvarojen, kuten öljyn ja kaasun, laajamittainen hyödyntäminen pannaan jäihin, kunnes ympäristöriskejä on tutkittu riittävästi ja kunnes arktisen ympäristön suojelun periaatteista on sovittu. Hassin, Hautalan ja virolaisen Indrek Tarandin esityksestä parlamentti painotti arktisen alueen alkuperäiskansojen oikeuksia ja vaati EU-maita ratifioimaan ILO:n yleissopimuksen 169 alkuperäiskansojen maaoikeuksista.

Vuodenvaihteen 2010-2011 niin sanottu arabikevät yllätti monet. Hautala matkusti parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana Tunisiaan seuraamaan tilannetta vallankumouksen jälkeen. Hautala kummasteli EU:n vaihtunutta linjaa Tunisiaa kohtaan: ”On oikeastaan ihme, että EU on nyt niin tervetullut. Vain viikkoja ennen vallankumousta EU:n edustajat neuvottelivat tiiviimmästä yhteistyöstä sortohallinnon kanssa”. Syyrialainen ihmisoikeusasianajaja Al-Maleh armahdettiin ja vapautettiin. Al-Malehin työ oli ollut laajasti esillä Euroopan parlamentissakin edellisenä vuonna, kun Hautala esitti häntä vuosittaisen Sakarov-sananvapauspalkinnon saajaksi.

Hautalan valmistelema mietintö EU-asiakirjojen avoimuudesta vuosina 2009-2010 hyväksyttiin täysistunnossa pari päivää sen jälkeen kun hän siirtyi europarlamentaarikosta ministeriksi. Komissiota vaadittiin uudistamaan avoimuutta koskeva asetus. Pääsy EU-asiakirjoihin on yksi Lissabonin sopimukseen kirjatuista perusoikeuksista, joka velvoittaa komissiota, neuvostoa ja parlamenttia sekä muita instituutioita.

Ennen ministeriksi siirtymistä Hautala sai ulkoasiainvaliokunnassa läpi esityksensä EU:n Turkmenistanin kumppanuusohjelman hyväksymisen viivyttämisestä, maan ihmisoikeustilanteen kehittymisen seuraamiseksi.

Syksyllä valiokunta keskusteli Watsonin raportista, jossa linjataan EU:n pakotestrategiaa autoritäärisiä valtioita kohtaan. Hautalan tilalle EU-parlamentaarikoksi noussut Tarja Cronberg oli asiassa vihreiden vastuuhenkilö ja toi esiin pakotteiden tehottomuutta ja haittaa ihmisoikeuksille esimerkiksi Iranin tapauksessa. Parlamentti toivoi EU-sanktioiden säännöllistä arviointia ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan kuulemista.

Cronberg lähetti kirjallisen kysymyksen Catherine Ashtonille valkoista fosforia sisältävien ammuksien kieltämisestä. Ashton tunnusti valkoisen fosforin ongelmat, mutta pettymykseksi todettiin vain, että jotkut jäsenmaat vastustavan niiden sisällyttämistä tavanomaisia aseita koskevaan sopimukseen.

Cronbergin johtama Iran-valtuuskunta järjesti kuulemisen Iranin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Puhujina oli myös BBC:n Persian toimittaja sekä kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ITUC:in edustaja. Iran-valtuuskunnan oli määrä tavata kansalaisyhteiskunnan edustajia marraskuussa Iranissa. Matka ei kuitenkaan toteutunut, koska Iran ei myöntänyt jäsenille viisumeja.

VUOSI 2012

EU:ssa vuotta leimasi edelleen talouskriisi ja etenkin Kreikan katastrofaalinen tilanne. Eurokriisistä käytävä keskustelu sai uuden suunnan, kun IMF varoitti liian ankaran menoleikkauspolitiikan huonontavan taloudellista tilannetta entisestään Kreikassa ja muissa kriisimaissa. Vihreät vaativat sosiaalisesti kestäviä ja hyväksyttäviä lääkkeitä talouskriisiin. Cronberg vaati toimia ennätyskorkean nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja varoitti jopa sotilasvallankaappauksen uhasta Kreikassa. Yksi vastaus kriisiin oli EU:n yhteinen pankkivalvontamekanismin, jonka piiriin tulivat suurimmat liikepankit.

Säästökuurille asetettiin myös EU:n budjetti. Budjettitaistelu parlamentin ja neuvoston välillä viivytti loppuvuodesta maatalouspolitiikasta käytäviä neuvotteluja.

Loppuvuodesta saatiin EU:n komission esitys vihreiden kauan ajamasta finanssitransaktioverosta eli rahoitusmarkkinaverosta. Riittävä määrä EU-maita päätti ryhtyä valmistelemaan lakia, mutta valitettavasti Suomi jättäytyi ulkopuolelle.

Uusi energiatehokkuusdirektiivi muutti aiemmin ohjeellisena hyväksytyn 20 prosentin energiansäästötavoitteen vuoteen 2020 mennessä sitovaksi. Rakennusalalle asetettiin 80 prosentin energiansäästötavoite vuoteen 2050 mennessä. Elektroniikkajätettä koskevaa direktiiviä uudistettiin tarkoituksena lopettaa elektroniikkajätteen dumppaus kehitysmaihin. (linkki). Vuonna 2019 syntyneestä elektroniikkajätteestä 85 prosenttia pitää kierrättää.

Paljon huomiota kansalaisten parissa herätti tuoteväärennösten vastainen ACTA-sopimus, jonka parlamentti kaatoi, koska se uhkasi kansalaisten perusoikeuksia ja netin vapautta.

Ulkomaanpuheluiden, -tekstareiden ja dataliikenteen enimmäishintoja laskettiin jälleen. Roaming eli (tele)verkkovierailu on ainoa palvelu tai tuote, jolle on EU on säätänyt hintakaton törkeän ylihinnoittelun vuoksi.  Ulkomaan puhelujen, tekstiviestien ja dataliikenteen maksurajoja on tarkoitus laskea tulevina vuosina edelleen.

Parlamentti vaatii vähentämään 20 prosentin palkkakuilua sukupuolten välillä  määrätietoisin keinoin päätöslauselmassa.

Hassin tehtävä edelliseltä vuodelta laivojen rikkipäästöjä koskevan direktiivin esittelijänä  jatkui. Neuvottelujen lopputulos  hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa syyskuussa. Suomessa asiasta nousi kohu, jossa sotkettiin toisiinsa Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n vuonna 2008 hyväksymät päästörajat ja se, mitä EU:n omalla päätöksellä tehdään. EU-direktiivi pani toimeen IMO:n päätöksen, mutta toisaalta tiukensi rikkirajoja eteläisen Euroopan merillä verrattuna IMO:ssa jo päätettyyn. IMO:n päätöksen mukaan sovituilla päästörajoitusalueilla (muun muassa Itämeri) tulee voimaan laivapolttoaineen 0,1 prosentin rikkiraja vuodesta 2015 ja muilla merillä (muun muassa Välimerellä) 0,5 prosentin rikkiraja vuonna 2020.

Helmikuun alussa Hassi järjesti Brysselissä ilmastonmuutosta arktisella alueella koskevan näyttelyn sekä asiantuntijaseminaarin öljynporayksen riskeistä arktisella alueella.Hassi kuului myös parlamentin viralliseen delegaatioon Dohan ilmastokokouksessa.

Hassi toimi myös vihreiden neuvottelijana ympäristövaliokunnan lausunnosta EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta. Lisäksi Hassi oli vihreiden neuvottelija muun muassa autojen ja lentokenttien melurajojen uudistamisesta.

Hassi vieraili Meksikossa kaksi kertaa keskustelemassa Meksikon liittovaltion edustajien kanssa Jyri Jaakkolan murhatutkinnasta, lokakuussa myös Oaxacan osavaltion edustajien kanssa. Juuri ennen lokakuun vierailua Oaxacan syyttäjäviranomaiset antoivat toistakymmentä pidätysmääräystä murhasta epäillyistä.

Cronberg oli vihreiden vastuuhenkilö muun muassa YK:ssa käytävistä asekauppaneuvotteluista. Hän osallistui aktiivisesti ydinaseetonta Lähi-itää koskevasta aloitteesta käytävään keskusteluun järjestämällä tilaisuuksia Brysselissä ja Helsingissä.  Lisäksi hän kritisoi muun muassa suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoituksia ydinaseyhtiöihin. Hän peräänkuulutti sijoituspolitiikalle tiukempaa yhteiskuntavastuuta myös ammattiliitoilta, kirkoilta ja pankeilta.

Iran-valtuuskunta käsitteli useaan otteeseen EU:n Iran-strategiaa ja erityisesti Iraniin kohdistettujen pakotteiden vaikutuksia iranilaisiin sekä maan ihmisoikeustilannetta. Cronberg kysyi pakotteista tarkoituksenmukaisuudesta myös Ashtonilta.

Syksyllä Iran-valtuuskunta valmistautui vierailuun Iranin Majlis-parlamentissa. Matka kuitenkin jouduttiin perumaan, kun parlamentti edellytti, että delegaatio olisi päässyt tapaamaan vangittuja Sakharov-palkittuja Nasrin Soutodehia ja Jafar Panahia. Iran ei voinut suostua päivää ennen matkaa annettuun ehtoon.

Soutadehin ja Panahin edustajat saapuivat joulukuussa Strasbourgiin ottamaan vastaan Sakharov-palkinnon. Cronberg toimi yhtenä vierailun emäntänä.

Hassi ja Cronberg kiinnittivät komission huomiota myös Suomen ruokakaupan keskittymiseen. Suomen hallitus tekikin esityksen, jossa määräävä markkina-asema määriteltiin 30 prosentin markkinaosuudeksi. Tämä tarkoittaa, että kilpailuviranomaiset saavat oikeuden puuttua tiettyihin kilpailukeinoihin, jos niitä käyttää yli 30 prosentin markkinaosuuden omaava kauppaketju.

Hassi ja Cronberg vaativat myös tiiviimpää veroyhteistyötä EU-maiden välille veronkierron kitkemiseksi ja vähimmäistason asettamiseksi yritysverolle.

2013

EU:n talouskriisi leimasi myös vuotta 2013. Kreikan tilanne kääntyi yhä huolestuttavammaksi, kun julkisen talouden säästöjä tehtiin rankalla kädellä. Myös Espanjan ja Portugalin työttömyysluvat pysyivät korkeina.

Syyskaudella Euroopan parlamentti käynnisti vihreän ryhmän esityksestä selvityksen niin sanotun troikan toimista kriisimaissa. EU:n, Euroopan keskuspankin ja IMF:n troikka johti päätöksentekoa kriisitoimissa, mutta sen arviot toimien seurauksista ovat osoittautuneet virheelliseksi. Leikkauksilla on ollut talouteen ja yhteiskuntaan haitallisia vaikutuksia, jotka olisi voitu välttää jättämällä varaa elvytykseen.

Nuorisotyöttömyys pysyi myös tapetilla. Vuoden aikana saatiin käyttöön EU:n laajuinen nuorisotakuu, jonka perusteella kaikille alle 25-vuotiaille työnhakijoille tulisi taata työtä, harjoittelu- tai jatkokoulutuspaikka neljän kuukauden sisällä. Nuorisotakuun toteuttamiseen varattiin seitsenvuotiskaudelle vaatimattomat kuusi miljardia euroa..

Maatalouspolitiikan pitkään valmisteltu uudistus saatiin päätökseen. Koko uudistuksen lähtökohtana piti olla maatalouden viherryttäminen. Tästä tavoitteesta jäätiin pahasti jälkeen ja vihreät äänestivät täysistunnossa uudistusta vastaan.

Kalastuspolitiikassa otettiin sen sijaan historiallinen askel eteenpäin. Kalastuskiintiöiden tulee perustua kestäville kalakannoille. Sivusaaliin eli ei-toivotun saaliin poisheittäminen takaisin mereen kiellettiin.

EU:n rahoituskehykset 2014-2020 lyötiin lukkoon. Vihreät vaativat koko prosessin tiukkoja uudistuksia EU:n budjettiin, muun muassa vihreän talouden ja työllisyyden edistämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi. Valitettavasti jäsenmaat ja parlamentin suurimmat ryhmät hyväksyivät kuitenkin kehykset, jotka eivät vastaa EU:n tämänhetkisiin haasteisiin.

Parlamentissa valmisteltiin myös uutta tietosuoja-asetusta vihreiden Jan-Philipp Albrechtin johdolla. Tarkoituksena on vahvistaa EU-kansalaisten tietosuojaa ja kieltää rutiininomainen tietojen kerääminen. Kansalaiselle tulisi oikeus poistaa tietonsa eri palveluntarjoajilta helposti. Määräykset koskisivat kaikkia EU-kansalaisten tietoja käsitteleviä yrityksiä, myös EU:n ulkopuolella.

EU ja Yhdysvallat aloittivat neuvottelut vapaakauppasopimuksesta. Vihreät varoittivat sopimuksen vaikutuksista ympäristö- ja terveyslainsäädännölle, sekä investointisuojasta, joka mahdollistaisi yrityksille laajan oikeuden viedä jäsenmaita oikeuteen esimerkiksi jos ne kiristävät elinkeinoon vaikuttavaa lainsäädäntöä.

Vuosikausia valmisteltu YK:n asekauppasopimus hyväksyttiin. Tavoitteena on lopettaa asekauppa maihin, joissa aseita voidaan käyttää ihmisoikeusloukkauksiin. EU ja esimerkiksi Suomi olivat aktiiviisia sopimusprosessissa. Vihreiden asekauppaesittelijänä toimi Tarja Cronberg.

Tarja Cronbergin johtama parlamentin Iranin suhteista vastaava valtuuskunta pääsi matkustamaan viiden vuoden tauon jälkeen maahan. Valtuuskunta tapasi parlamentaarikkojen lisäksi kansalaisjärjestöjen edustajia ja vuoden 2012 parlamentin Saharov-sananvapauspalkinnon saaneet Nasrin Soutodehin ja Jafar Panahin.

Hassi jatkoi vuonna 2013 vihreiden koordinaattorina ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnassa. Valiokunta otti kantaa muun muassa tupakkadirektiiviin. Varoitustekstin ja pakolliseksi tulevan varoituskuvan tulee peittää askin etu- ja takakannesta 65 prosenttia. Jäsenmailla on oikeus ottaa vaatia tuotemerkittömiä pakkauksia. Sähkösavukkeita ei saa mainostaa. Mentolisavukkeiden myyntikielto astuu voimaan kahdeksan vuoden siirtymäjana jälkeen. Ohuita savukkeita ei valitettavasti kielletty.

Ilmastopolitiikassa parlamentti antoi tukensa komission ehdotukselle siirtää huutokaupattavia päästöoikeuksia vuosilta 2014-2016 vuosille 2018-2020. Näin saatiin pienennettyä päästöoikeuksien hinnan romahduttanutta ylitarjontaa ja palautettua päästökaupan ohjausvoimaa teollisuudelle. Varsovan ilmastokokouksen alla parlamentti hyväksyi päästölauselman, jonka mukaan EU:n tulee pysyä ilmastopolitiikan edelläkävijänä. Varsovan ilmastokokous oli valitettavasti pettymys vihreälle ryhmälle.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: