Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2013

17.-28.6. Uutisia

VIHREÄT: SOVITUISSA RAHOITUSKEHYKSISSÄ EI EDISTYSTÄ Eilen jäsenmaat, parlamentti ja komissio sopivat EU:n vuosien 2014-2020 rahoituskehyksistä. Vihreän ryhmän puheenjohtajat Dany Cohn-Bendit ja Rebecca Harms kritisoivat edelleen kehyksiä. Vihreiden mukaan viimeisessä sovussa ei tultu juurikaan vastaan parlamentin vaatimuksille leikkauksien vähentämisestä ja joustavuuden lisäämisestä. Cohn-Bendit totesi, että nuorisotyöttömyyteen ja vähävaraisille suunnatut määrärahat ovat vain kosmeettisia. Harms muistutti, että […]

3.-14.6. Uutisia

HASSI GREEN WEEKIN AVAJAISISSA: ILMANSAASTEET TAPPAVAT YHÄ LIIAN MONEN Hassi puhui komission joka vuosi järjestämän Green Weekin avajaisissa. Hassi kertoi ilmanlaadun parantamisen olevan ympäristöpolitiikan menestystarina. Ilmansaasteita on onnistuttu vähentämään, esimerkiksi happosateista on päästy eroon. Kuitenkin maailman terveysjärjestö WHO arvioi ilman saasteiden tappaneen eurooppalaisia vuonna 2010 noin 420 000. Koko EU-alueella kuolee liikenneonnettomuuksissa vuosittain noin 30 […]

13.6.2013 Äänestys – Saako oikeutta uskonnolliseen koulutukseen rajoittaa?

Kohta 1 f, 2 Koski vaatimusta, jonka mukaan vanhempien oikeutta uskonnolliseen ja moraaliseen opetukseen ei saisi rajoittaa: ”[Kuten suuntaviivoja koskevassa luonnoksessa todetaan, kansainvälisen yhteisön hyväksymien periaatteiden mukaisesti ei voida rajoittaa vapautta säästyä uskontoa tai sen omaksumista koskevalta pakottamiselta] taikka vanhempien ja huoltajien vapautta varmistaa uskonnollinen ja moraalinen opetus. [Muunlaiseen uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevan oikeuden ilmaisuun […]

13.6.2013 Äänestys – Uudistetaanko pankkisektori?

Kohta 8/2 Äänestettiin erikseen siitä, sisältyykö päätöslauselmaan viittaus pankkisektorin uudistamisesta Liikasen työryhmän ehdotusten pohjalta: ”[kehottaa komissiota hyväksymään mahdollisimman pian erityisesti ehdotuksen asetukseksi yhteisestä kriisinratkaisumekanismista (SRM)] sekä ehdotuksen pankkien rakenneuudistusta käsitelleen Liikasen asiantuntijaryhmän suositusten seurannasta[; korostaa, että lainsäätäjien on tärkeää käsitellä nämä tulevat ehdotukset ripeästi yhteispäätösmenettelyssä, jotta mahdollistetaan asiaa koskevien säädösten nopea voimaantulo]” Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, […]

12.6.2013 Äänestys – Jaetaanko maahanmuuttajien sormenjälkitietoja?

Macovein mietinnöstä äänestettiin 12.6. Mietintö koski Eurodac-järjestelmää eli sormenjälkirekisteriä ja tietojen vaihtamista turvapaikanhakijoista ja kansalaisuutta vailla olevista henkilöistä. Muutosehdotus 85 (Ska Keller, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst) Poistetaan kohta: ”Tässä asetuksessa säädetään lisäksi edellytyksistä, joiden täyttyessä jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja Euroopan poliisivirasto (Europol) voivat pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-keskustietokantaan tallennettuihin tietoihin terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten […]

12.6.2013 Äänestys – Otetaanko EU:n nuorisotyöttömyys vakavasti?

Kohta 2 ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan nuorisoa ja työttömyyttä oikeuksien pohjalta; korostaa, että etenkään pahimpana kriisiaikana ei saa tinkiä nuorten työpaikkojen laadusta ja että tärkeimpiä elementtejä ovat keskeiset työmarkkinanormit ja muut työn laatuun liittyvät normit” Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho Poissa: Pakarinen, Repo, Cronberg Hyväksytty äänin 528-132 […]

11.6.2013 Äänestys – Taataanko kaikille EU-kansalaisille asunto ja millä ehdoilla?

Vihreiden Karima Dellin asuntopulaa käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin 11.6.2013. Kohta 1/2 ”on huolissaan joidenkin nykyiseen sosiaali- ja talouskriisiin liittyvien säästötoimien sekä suorista että epäsuorista vaikutuksista, kuten asumistukien ja sosiaalipalvelujen leikkaukset, sosiaalisten asuntojen tarjoajien verotus, uusien kiinteistöhankkeiden peruutukset ja joidenkin sosiaalisten asuntokantojen osien poismyynti, jotka saattavat pahentaa pitkän aikavälin sosiaalisen syrjäytymisen ja eristäytymisen noidankehää” Puolesta: Sarvamaa, Jäätteenmäki, […]