5.2.2014 Äänestys – EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2030, kolme vai yksi, tiukat vai lepsut?

artic_eventMepit äänestivät täysistunnossa vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmastotavoitteista. Komissio oli esittänyt tammikuussa vain 40 prosentin päästövähennystavoitetta jäsenmaita sitovaksi, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien tavoitteet komissio jättäisi suuntaa-antaviksi.

Parlamentin ympäristö- ja teollisuusvaliokunnan esitys kolmesta sitovasta ilmastotavoitteesta sai täysistunnon tuen Delvauxin ja Szymanskin valmistelemassa mietinnössä.

Muutosesitys 14: Ei hyväksytä kolmea sitovaa ilmastotavoitetta, vaan ainostaan päästövähennystavoite

Kohta:
”pyytää neuvostoa ja komissiota hyväksymään ja toteuttamaan osana vuoteen 2030 ulottuvia EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita monitahoisen lähestymistavan, joka perustuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskeviin toisiaan vahvistaviin, koordinoituihin ja yhdenmukaistettuihin politiikkoihin ja kunnianhimoisiin sitoviin tavoitteisiin; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin näiden kolmen tavoitteen keskinäisiä vaikutuksia, sillä ne ovat kaikkein soveltuvimmat välineet EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi kustannustehokkaalla tavalla vuoteen 2030 mennessä, tarjoavat investointivarmuutta, parantavat ja vahvistavat kilpailukykyä sekä energian toimitusvarmuutta EU:ssa”

muutetaan muotoon:
”pyytää neuvostoa ja komissiota hyväksymään ja toteuttamaan osana vuoteen 2030 ulottuvia EU:n ilmasto- ja energia-alan puitteita monitahoisen ja joustavan lähestymistavan, jonka tehokkuutta ja kustannustehokkuutta olisi lisättävä koordinoiduilla, yhdenmukaistetuilla ja toisiaan vahvistavilla toimintalinjoilla ja jolla yhtäläisesti otetaan kantaa kilpailukyvyn (mukaan luettuna EU:n uudelleenteollistamispyrkimykset ja kohtuulliset energian hinnat) ja energian toimitusvarmuuden (mukaan luettuna tuontiriippuvuuden vähentäminen) sekä ilmastotavoitteiden (mukaan luettuna kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus) kaltaisiin kysymyksiin ja jolla siten osaltaan lisättäisiin työpaikkojen luomista ja energiaköyhyyden torjuntaa; kehottaa komissiota ehdottamaan oikeudellisesti sitovaa yhteistä ilmastotavoitetta hiilidioksidipäästöjen kattavan vähennystavoitteen muodossa; katsoo, että tämä olisi kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä samalla, kun edistettäisiin uusia teknologioita, kilpailukykyä sekä energiatehokkuutta teknologisesti neutraalilla tavalla”

Puolesta: Takkula, Korhola, Sarvamaa

Vastaan: Jäätteenmäki, Torvalds, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Tyhjää: Terho

Poissa: Pakarinen, Essayah, Pietikäinen, Repo

Hylätty äänin 276-379.

§4/2: kunnianhimoiset ja sitovat tavoitteet päästövähennykselle, uusiutuvalle energialle, energiatehokkuudelle

”joka perustuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskeviin toisiaan vahvistaviin, koordinoituihin ja yhdenmukaistettuihin politiikkoihin ja kunnianhimoisiin sitoviin tavoitteisiin”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hyväksytty äänin 341-311.

Muutosesitys 29: Vuoden 2030 päästötavoitteeksi otetaan 50 prosenttia

Kohta:
”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan EU:lle sitovan vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen omien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta; katsoo, että tavoitetaso on asetettava niin, että se vastaa kahden celsiusasteen tavoitteen saavuttamista kustannustehokkaasti; korostaa, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet”

muutetaan muotoon:
”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan EU:lle sitovan vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen omien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta; katsoo, että tavoitetaso on asetettava niin, että se vastaa kahden celsiusasteen tavoitteen saavuttamista kustannustehokkaasti; korostaa, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hylätty äänin 273-371.

§5: Vähintään 40 prosentin päästövähennys vuoteen 2030

”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan EU:lle sitovan vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen omien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta; katsoo, että tavoitetaso on asetettava niin, että se vastaa kahden celsiusasteen tavoitteen saavuttamista kustannustehokkaasti; korostaa, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah, Repo

Hyväksytty äänin 412-237

§6:40 prosentin sitova energiatehokkuustavoite

”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan EU:lle sitovan vuoteen 2030 ulottuvan 40 prosentin energiatehokkuustavoitteen, joka perustuu kustannustehokasta energiansäästöpotentiaalia koskevan tutkimuksen tuloksiin; korostaa, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hyväksyttiin äänin 335-319

Muutosesitys 30: Vuoden 2030 uusiutuvan energian tavoitteeksi otetaan 40 prosenttia

Kohta:
”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan EU:lle sitovan vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen tuottaa vähintään 30 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvista energialähteistä; korostaa, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet”

muutetaan muotoon:
”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan EU:lle sitovan vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen tuottaa vähintään 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvista energialähteistä; korostaa, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hylätty äänin 286-359.

§7: Hyväksytään 30 prosentin sitova uusiutuvan energian tavoite

”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan EU:lle sitovan vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen tuottaa vähintään 30 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvista energialähteistä; korostaa, että tämä tavoite on saavutettava yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet;”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hyväksytty äänin 347-308.

Muutosesitys 27: Moratorio liuskekaasulle

Lisätään kohta:
”ottaa huomioon ennalta varautumisen periaatteen ja liuskekaasun kaltaisten epätavanomaisten hiilivetyjen etsinnän ja hyödyntämisen riskit ja kielteiset ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutukset ja kyseistä toimintaa koskevassa EU:n sääntelykehyksessä ilmenneet porsaanreiät, joita komissio ei painostuksen alla aio säännellä, ja vaatii paikallisia ja alueellisia viranomaisia olemaan myöntämättä lupia epätavanomaiselle hiilivetyjen etsinnälle ja hyödyntämiselle EU:n alueella, vaatii myös jäsenvaltioita pidättäytymään tällaisten päätösten estämisestä;”

Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hylätty äänin 239-384

§8/4: Seuraavan kansainvälisen ilmastosopimuksen tulee olla laillisesti sitova

”jotta EU voi valmistautua uutta oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä sopimusta koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin”

Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Terho

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hyväksytty äänin 502-152

§16: Irtautuminen fossiilisista polttoaineista

”korostaa, että EU:n vuoteen 2050 ulottuva hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite saavutetaan vain, jos siirrytään pois fossiilisista polttoaineista, ja että siksi on vältettävä politiikkoja, jotka saattavat estää sen; muistuttaa, että energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevat kunnianhimoiset ja pitkän aikavälin politiikat auttavat välttämään kyseisiä esteitä; korostaa tässä yhteydessä Kansainvälisen energiajärjestön viimeaikaisia tutkimustuloksia, joiden mukaan uusiutuvia energialähteitä koskevat politiikat tulevat pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin pelkästään hiilidioksidipäästöjen hinnoitteluun turvautuminen, koska ne kannustavat sellaisten uusiutuvia energialähteitä koskevien teknologioiden laajan valikoiman oikea-aikaiseen kasvattamiseen, joita tarvitaan energia-alan hiilidioksidipäästöjen poistamiseen kokonaan pitkällä aikavälillä;”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hyväksytty äänin 519-135

Muutosesitys 31: Polttoaineen laatudirektiiviä pitää jatkaa 2020 jälkeenkin liikennepolttoaineen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

”painottaa polttoaineen laatua koskevassa direktiivissä esitetyn hiilen täysimääräisen huomioon ottamisen merkitystä liikenteen polttoaineiden koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi; painottaa, että polttoaineen laatua koskevalla direktiivillä voi olla suuri merkitys kestävien biopolttoaineiden edistämisessä ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa vuoteen 2030;”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hyväksytty äänin 323-316

Muutosesitys 25: Ilmastotoimet vaarantavat teollisen perustan

Kohta:
”pitää tärkeänä, että EU säilyttää johtavan asemansa ja että jäsenvaltiot puhuvat ilmastoneuvotteluissa yhdellä äänellä puolustaen vahvaa ja yhteistä kantaa niin, että voidaan varmistaa uuden maailmanlaajuisen ja sitovan ilmastosopimuksen syntyminen Pariisissa vuonna 2015; korostaa, että EU:n on toimittava esimerkkinä ja hyväksyttävä kunnianhimoinen poliittinen kehys hyvissä ajoin ennen Ban Ki-moonin koolle kutsumaa huippukokousta, koska se vaikuttaisi positiivisesti neuvotteluihin; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia käyttää osuus hiilipäästöoikeuksien huutokaupasta EU:n kansainvälisten ilmastorahoitussitoumusten täyttämiseen kehittyvien maiden osalta näiden sopeutumis- ja ilmastonmuutoksen hillitsemistarpeen mukaan;”

muutetaan muotoon:
”korostaa, että ilmastonmuutosta voidaan torjua vain yhteisillä maailmanlaajuisilla toimilla, joissa kolmannet maat sitoutuvat vähentämään hiilidioksidipäästöjä, kun taas toisaalta nykyisillä EU:n yksipuolisilla sitoumuksilla vain murennetaan EU:n teollista perustaa; korostaakin tässä yhteydessä, että EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energia-alan puitteiden tiukkuuden asianmukaisen tason säätämiseksi niihin olisi sisällytettävä säädöksiä, jotka mahdollistaisivat Pariisissa vuonna 2015 pidettävän ilmastokokouksen tulosten huomioon ottamisen;”

Puolesta: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Vastaan: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hylätty äänin 293-337.

Johtolause M: Uusiutuvan energian hinta laskee, ydinvoiman nouse

”toteaa, että energia-alan etenemissuunnitelman 2050 mukaan energia-alan hiilipäästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian runsaaseen käyttöön perustuva skenaario ovat halvempi vaihtoehto kuin nykyisten menettelytapojen jatkaminen ja että ajan myötä ydinvoiman ja fossiilisista polttoaineista tuotettavan energian hinta nousee edelleen, kun taas uusiutuvien energialähteiden hinnat laskevat;”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah

Hyväksytty äänin 350-290.

Loppuäänestys, mietinnön hyväksyminen mukaan lukien kolme sitovaa ilmastotavoitetta

Puolesta: Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Essayah, Jäätteenmäki

Hyväksytty äänin 341-263

Katso 5.2. pöytäkirjan s. 118-415:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20140205%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: