Kategoria Avoimuus ja instituutiot

15.4.2014 Äänestys – Julkistetaanko mepeille toimitettu lobbausmateriaali ja lista valmistelijan tapaamista lobbareista?

Mepit ottivat kantaa 15.4.2014 täysistunnossa lobbarirekisteriin Gualtierin mietinnöstä äänestettäessä. Mietintö koski parlamentin ja komission yhteistä avoimuusrekisteriä ja siitä tehtyä toimielinten välistä sopimusta. Muutosesitys 2: Perustetaan nettirekisteri, johon pitää toimittaa kaikki lobbausmateriaali, joka on lähetetty mepeille ja EP:n työntekijöille ”kehottaa puhemiehistöä kehittämään sähköisen rekisterin, joka on yleisön saatavilla ja jossa julkaistaan kaikki tarkistusehdotuksia sisältävät tai muuten lainsäädäntöön […]

3.4. 2014 Äänestys – Saako puhemies tehdä kärkiehdokaskampanjaa yhteisillä varoilla?

3.4.2014 parlamentti päätti vastuuvapaudesta vuoden 2012 tilinpäätökseen. Tässä yhteydessä äänestettiin erikseen kohdasta 49, joka koski puhemies Schulzin toimintaa parlamentin puhemiehenä samaan aikaan kun hän kampanjoi näyttävästi sosialistiryhmän pääehdokkaana eurovaaleissa.  Erityisen ongelmallista on, että puhemiehen tukena on parlamentin henkilökuntaa ja matkakulut maksetaan yhteisestä kassasta, vaikka Schulzin toiminta on keskittynyt kampanja-aikana hänen oman ryhmänsä kärkiehdokkuuteen. Kohta 49 […]

3.4.2014 Äänestys – Onko verkon oltava neutraali?

3.4.2014 mepit äänestivät täysistunnossa Del Castillo Veran sähköistä viestintää ja sen markkinoita koskevasta mietinnöstä. Mepit ottivat kantaa muun muassa verkon neutraaliuteen ja vapauteen. Muutosesitys 234=241 – verkon neutraliteetti ”’verkon neutraaliudella’ periaatetta, jonka mukaan kaikkea internet-liikennettä kohdellaan yhdenvertaisesti, syrjimättä, rajoituksitta ja häiriöittä riippumatta lähettäjästä, vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai sovelluksesta” Puolesta: Torvalds, Essayah, Korhola, Sarvamaa, […]

2.4.2014 Äänestys – Saako vapaata liikkuvuutta rajoittaa, pitääkö jäsenmaiden hyväksyä syrjinnän vastainen direktiivi?

Täysistunto äänesti 2.4.2014 Tukholman ohjelman väliarvioinnista Berlinguerin, Lopez Aguilarin ja Casinin oma-aloitemietinnössä. Kohta 17/2 – vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta ”on huolissaan joidenkin avoimesti osoittamasta suvaitsemattomuudesta EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta kohtaan, kun ne pyrkivät heikentämään joidenkin uusien jäsenvaltioiden työntekijöiden oikeuksia” Puolesta: Jäätteenmäki, Pakarinen, Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Hassi Vastaan: Terho Poissa: Repo, Jaakonsaari, Pietikäinen, Cronberg Hyväksytty äänin […]

12.3.2014 Äänestys – Tarjotaanko Snowdenille turvapaikka?

Täysistunnossa äänestettiin 12.3.2014 Moraesin mietinnöstä Yhdysvaltain NSA:n vakoiluohjelmasta ja sen vaikutuksista EU-kansalaisten perusoikeuksiin sekä EU-USA yhteistyöhön sisäasioiden alalla. Muutosesitys 1, lisätään kohta: ”kehottaa EU:n jäsenvaltioita luopumaan mahdollisista rikossyytteistä Edward Snowdenia vastaan, ja antamaan hänelle vastineeksi hänen toiminnastaan tietovuotajana ja kansainvälisenä ihmisoikeuksien puolustajana suojelua ja sen mukaisesti estämään kolmansia osapuolia karkottamasta tai luovuttamasta häntä” Puolesta: Cronberg, […]

23.10.2013 Äänestys – Luovutaanko Strasbourgin istunnoista?

Vuoden 2014 talousarviosta äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Kohta 90 käsitteli Euroopan parlamentin Strasbourgin istunnoista luopumista säästösyistä: ”korostaa, että jos EU:n talousarviossa halutaan luoda pitkän aikavälin säästöjä, Euroopan parlamentin ja neuvoston on otettava käsiteltäväksi yhden kotipaikan toteutumista koskeva suunnitelma, kuten on todettu parlamentin päätöslauselmissa” Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Sarvamaa Poissa: […]

4.7.2013 Äänestys – Jäädytetäänkö kauppaneuvottelut USA:n kanssa NSA-vakoiluohjelman takia? Pitääkö Snowdenille myöntää turvapaikka?

Yhdysvaltojen NSA-vakoiluohjelmaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Muutosesitys 2: EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelujen keskeyttäminen Lisätään kohta: ”edellyttää, että Yhdysvaltojen kanssa käytävät neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta keskeytetään välittömästi; kehottaa komissiota keskeyttämään Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksesta käytävät lisäneuvottelut tai sopimuksen täytäntöönpanon siihen saakka kunnes parlamentti on saanut täyden selon tästä kysymyksestä, EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietosuojaa koskevasta […]

12.6.2013 Äänestys – Jaetaanko maahanmuuttajien sormenjälkitietoja?

Macovein mietinnöstä äänestettiin 12.6. Mietintö koski Eurodac-järjestelmää eli sormenjälkirekisteriä ja tietojen vaihtamista turvapaikanhakijoista ja kansalaisuutta vailla olevista henkilöistä. Muutosehdotus 85 (Ska Keller, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst) Poistetaan kohta: ”Tässä asetuksessa säädetään lisäksi edellytyksistä, joiden täyttyessä jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja Euroopan poliisivirasto (Europol) voivat pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-keskustietokantaan tallennettuihin tietoihin terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten […]

21.5.2013 Äänestys – Pitääkö monikansallisten yritysten julkistaa verotiedot eri maissa maksetuista veroista?

Veronkiertoa ja veroparatiiseja koskevasta Kekuksen mietinnöstä äänestettiin 21.5.2013. Kohta 24: ”kehottaa komissiota toteuttamaan välittömästi yritysten veronmaksun avoimuutta koskevia toimia velvoittamalla kaikki monikansalliset yhtiöt julkaisemaan yksinkertaiset ja selkeät luvut kussakin toimintavaltiossa maksetuista veroista” Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Terho Poissa: Sarvamaa, Pakarinen Kohta hyväksyttiin äänin 617-31 Kohta 25 ”korostaa […]

14.6.2012 Äänestys – Kansalaisen oikeus käyttää kaikkia EU:ssa virallisia kieliä

Päätöslauselmasta julkisiin kuulemisiin ja niiden saatavuuteen kaikilla EU-kielillä äänestettiin 14.6. Muutosehdotus 4 ”kehottaa komissiota varmistamaan, että jokaisen EU:n kansalaisen oikeutta kääntyä unionin toimielinten puoleen millä tahansa EU…