Kategoria Energia

2.4. 2014 Äänestys – Onko ydinturvallisuusvalvonta puolueetonta, vaaditaanko ydinvoimaloilta riittäviä vakuutuksia?

Jordanin ydinturvallisuutta koskevasta mietinnöstä äänestettiin  2.4.2014. Mietintö otti kantaa ydinlaitosten turvallisuutta koskevan direktiivin päivittämiseen. Vaaditaanko ydinturvallisuuden korkeaa tasoa? Muutosesitys 51 – lisätään kohta: ”varmistaa, että jäsenvaltiot huolehtivat kaikista tarpeellisista järjestelyistä, joilla turvataan ydinturvallisuuden korkein taso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ydinlaitosten ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.” Puolesta:Jäätteenmäki, Pakarinen, Torvalds, Terho, Hassi Vastaan: Takkula, Essayah, Korhola, Sarvamaa Jaakonsaari Poissa: Repo, Pietikäinen, Cronberg Hylätty äänin […]

5.2.2014 Äänestys – EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2030, kolme vai yksi, tiukat vai lepsut?

Mepit äänestivät täysistunnossa vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmastotavoitteista. Komissio oli esittänyt tammikuussa vain 40 prosentin päästövähennystavoitetta jäsenmaita sitovaksi, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien tavoitteet komissio jättäisi suuntaa-antaviksi. Parlamentin ympäristö- ja teollisuusvaliokunnan esitys kolmesta sitovasta ilmastotavoitteesta sai täysistunnon tuen Delvauxin ja Szymanskin valmistelemassa mietinnössä. Muutosesitys 14: Ei hyväksytä kolmea sitovaa ilmastotavoitetta, vaan ainostaan päästövähennystavoite Kohta: ”pyytää neuvostoa […]

9.10.2013 Äänestys – Onko liuskekaasuhankkeista tehtävä YVA?

Andrea Zanonin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muuttamisesta koskevasta mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013 Muutosesitys 79 osa 1: Pakollisen YVA:n (ympäristövaikutusarvioinnin) piiriin liuskekaasukerrostumiin ja vastaaviin varastoituneen maakaasun tai raakaöljyn hyödyntäminen ja tuotanto riippumatta tuotantomääristä Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Terho Poissa: Pakarinen, Takkula, Cronberg Hyväksyttiin äänin 524-118 osa 2: erillisäänestys siitä koskeeko yllä […]

11.9.2013 Äänestys – Saako ruokakasveja polttaa autoissa rajoituksetta?

11.9.2013 parlamentti otti kantaa siihen, pannaanko raja ruokakasvien polttamiselle autojen tankeissa. Toinen kuuma peruna oli, otetaanko huomioon epäsuorat maankäyttövaikutukset. Parlamentin enemmistö haluaa 6 prosentin rajan biopolttonesteelle, joka on tehty ruoaksi ja rehuksi kelpaavasta, ja ylipäänsä pelloilla viljeltävästä raaka-aineesta. Lisäksi enemmistö myös tuki niin sanottuja ILUC-kertoimia eli epäsuorien maankäyttövaikutusten kertoimia. Muutosehdotus 60/2: ILUC(epäsuoran maankäytön vaikutukset)-kertoimet vuodesta […]

3.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko päästökauppaa?

Muutosesitykset 22-25, 27 Ympäristövaliokunnan muutosehdotuksistä 22-25 ja 27 äänestettiin yhtenä kohtana. Näissä markkinoilta pois vedettävät päästöoikeudet palautettaisiin takaisin markkinoille vuoteen 2020 mennessä, lineaarisesti vuodesta 2014 alkaen. 600 miljoonan tonnin päästöoikeuksien myyntitulot käytettäisiin rahastoon, jolla tuetaan uusien energiatekniikoiden pilottihankkeita. Muutosehdotus 22: lisätään kohta: ”Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta huutokauppojen aikataulun mukauttamisesta johtuen markkinoiden ulkopuolelle […]

21.5.2013 Äänestys – Tuleeko uusiutuvalle energialle sitova vuoden 2030 tavoite?

Reulin mietinnöstä koskien uusiutuvien energianlähteiden asemaa EU:n markkinoilla, äänestettiin täysistunnossa 21.5.2013 Kohta: ”kehottaa komissiota arvioimaan EU:n laajuisen uusiutuvien energialähteiden pakollisen tavoitteen käyttöönoton kustannukset ja hyödyt, keskinäiset vaikutukset muiden mahdollisten ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen kanssa” muutetaan muotoon: 1/2 ”ja kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n laajuista uusiutuvien energialähteiden pakollista tavoitetta” Puolesta: Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, […]

21.5.2013 Äänestys – Millä ehdoilla öljyn- ja kaasunporausta tehdään merellä?

Ivo Beletin mietinnöstä, joka koski merellä tapahtuvaa öljynporausta äänestettiin täysistunnossa tiistaina 21.5.2013. Muutosesitys 3 Lisätään kohta: ”Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä avomerellä tapahtuvasta poraustoiminnasta tärkeiden matkailualueiden läheisyydessä tai alueilla, jotka ovat geologisesti epävakaita tai joilla vaikutukset rannikkoyhteisöihin ja meriympäristöön olisivat tuhoisia.” Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds,Terho, Essayah, Korhola, Repo Poissa: Pakarinen, Sarvamaa Muutosehdotus hävisi 153-497. […]

13.3.2013 Äänestys – Turvemaiden raivauskielto

  Maatalouspolitiikan hallinnoinnista, valvonnasta ja seuraamisesta koskevasta mietinnästä äänestettiin 13.3.2013   Muutosehdotus 181   Poistetaan kohta hiilirikkaiden eli turvemaiden raivauskiellosta:   Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien maiden suojelu mukaan luettuna ensimmäistä kyntöä koskeva kielto   Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo   Vastaan: Pietikäinen, Cronberg, Hassi   Poissa: Manner   Hyväksytty […]

21.11.2012 Äänestys – Liuskekaasulle ja -öljylle moratorio?

Keskiviikkona 21.11.2012 äänestettiin Sonikin mietinnöstä koskien liuskekaasun ja -öljyn poraamista. Muutosehdotus 4 oli esitys moratoriosta, jonka aikana liuskekaasun ja -öljyn erottelua ei sallittaisi.Muutosehdotus 4, lisätään kohta ”kehottaa jä…

15.3.2012 Äänestys – siirtyminen vähähiiliseen talouteen

Daviesin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 15.3.2012.  Kohta 48  ”korostaa, että komission on varmistettava, ettei kyseisten tavoitteiden [uusituvan energian tavoitteista vuoden 2020 jälkeen, toim. huom.] asettaminen heikennä kannustimia investoida muihin vähähiilisiin energiantuotantomuotoihin [tällä viitataan ydinvoimaan, toim. huom.]” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa, Essayah Vastaan: Jaakonsaari, Repo, Hassi Poissa: Pietikäinen, Cronberg Hyväksyttiin äänin 422-179. Kohta […]