Kategoria Teollisuus

3.4.2014 Äänestys – Onko verkon oltava neutraali?

3.4.2014 mepit äänestivät täysistunnossa Del Castillo Veran sähköistä viestintää ja sen markkinoita koskevasta mietinnöstä. Mepit ottivat kantaa muun muassa verkon neutraaliuteen ja vapauteen. Muutosesitys 234=241 – verkon neutraliteetti ”’verkon neutraaliudella’ periaatetta, jonka mukaan kaikkea internet-liikennettä kohdellaan yhdenvertaisesti, syrjimättä, rajoituksitta ja häiriöittä riippumatta lähettäjästä, vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai sovelluksesta” Puolesta: Torvalds, Essayah, Korhola, Sarvamaa, […]

2.4. 2014 Äänestys – Onko ydinturvallisuusvalvonta puolueetonta, vaaditaanko ydinvoimaloilta riittäviä vakuutuksia?

Jordanin ydinturvallisuutta koskevasta mietinnöstä äänestettiin  2.4.2014. Mietintö otti kantaa ydinlaitosten turvallisuutta koskevan direktiivin päivittämiseen. Vaaditaanko ydinturvallisuuden korkeaa tasoa? Muutosesitys 51 – lisätään kohta: ”varmistaa, että jäsenvaltiot huolehtivat kaikista tarpeellisista järjestelyistä, joilla turvataan ydinturvallisuuden korkein taso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ydinlaitosten ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.” Puolesta:Jäätteenmäki, Pakarinen, Torvalds, Terho, Hassi Vastaan: Takkula, Essayah, Korhola, Sarvamaa Jaakonsaari Poissa: Repo, Pietikäinen, Cronberg Hylätty äänin […]

14.1.2014 Äänestys – Tuetaan hiilidioksidin talteenottoa verovaroin?

14.1.2014 äänestettiin Chris Daviesin oma-aloitemietinnöstä, joka koski hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Vihreiden mielestä CCS-tekniikkaa pitäisi käyttää vain teollisuuden alojen hiilestä irtautumiseen, sillä siihen sisältyy merkittäviä riskejä, ja lisäksi hidastaa teollisuuden siirtymistä puhtaampaan teknologiaan. Vihreiden muutosehdotus 1: Lisätään kohta: ”katsoo, että julkista tukea ei pitäisi antaa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) kehittämiselle sähköntuotantoalalla” Puolesta: Jaakonsaari, Hassi, […]

16.4.2013 Äänestys – päästökaupan uudistaminen

Komissio ehdotti, että päästöoikeuksia poistetaan määräajaksi markkinolta. Tällä hetkellä ongelmana on, että päästöoikeuksista on ylitarjontaa ja päästöoikeuksien hinta on liian alhainen ohjaamaan investointeja ilmaston kannalta kestävään suuntaan…

11.12.2012 Äänestys – EU:n laajuinen patenttijärjestelmä

Täysistunnossa äänestettiin 11.12.2012 Rapkayn mietinnöstä, joka koski EU:n yhteistä patenttijärjestelmää. Esitetyssä asetuksessa oli paljon ongelmia, joten vihreät vastustivat sitä. Esimerkiksi tekijänoikeuksia ei olisi pitänyt vihreiden mielestä siirtää EU:n ja sen valvonnan ulkopuoliselle taholle, Euroopan Patenttivirastolle.Päätöksellä mepit sinetöivät sen, että innovaatiopolitiikka siirrettiin patenttilakimiesten haltuun vaaleilla valituilta edustajilta. Muutosehdotus 68c Asetuksen hylkääminen, koska se ei ole EU-perussopimuksen mukainen […]

23.10.2012 Äänestys – Maksaako EU tupakkatukiaisia?

Budjetista vuodelle 2013 äänestettiin täysistunnossa 23.10.2012. Muutosehdotus 754 koski tupakkatukiaisten lopettamista. Muutosehdotus sai enemmistön kannatuksen, mutta ei kuitenkaan määräenemmistöä, joten se kaatui. Tukiaisten lopettamisen puoles…

4.7.2012 Äänestys – ACTA-sopimus

Väärennösten vastaisesta ACTA-sopimuksesta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2012. Ensin äänestettiin oikeistolaisen EPP-ryhmän esityksestä viivyttää käsittelyä palauttamalla asia valiokuntaan. Tämä ehdotus kaatui äänin 255-420. Tämän jälkeen sopimu…

14.6.2012 Äänestys – Kielletäänkö rintaimplanttien mainonta?

Päätöslauselmasta koskien ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamia silikonigeeliä sisältäviä viallisia rintaimplantteja koskien äänestettiin täysistunnossa 14.6.2012. Muutosesitys 3 Kohtaan: ”Vaatii jäsenvaltioita lisäämään tietoa plastiikkakirurgia…

15.3.2012 Äänestys – siirtyminen vähähiiliseen talouteen

Daviesin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 15.3.2012.  Kohta 48  ”korostaa, että komission on varmistettava, ettei kyseisten tavoitteiden [uusituvan energian tavoitteista vuoden 2020 jälkeen, toim. huom.] asettaminen heikennä kannustimia investoida muihin vähähiilisiin energiantuotantomuotoihin [tällä viitataan ydinvoimaan, toim. huom.]” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa, Essayah Vastaan: Jaakonsaari, Repo, Hassi Poissa: Pietikäinen, Cronberg Hyväksyttiin äänin 422-179. Kohta […]

23.11.2010 Äänestystulos – Saako valtion tukea maksaa tappiolliselle ja saastuttavalle hiiliteollisuudelle?

Rapkayn mietinnössä äänestettiin siitä, kuinka pitkään jäsenmaat saavat jatkaa valtion tukien maksamista tappiollisille hiilikaivoksille. Komissio esitti hiilikaivoksia koskevan poikkeuksen loppumista vuodesta 2014. Parlamentin enemmistö tuki vuotta 2018. Lopullisesti asiasta päättää kilpailukykyneuvosto 10.12. Muutosehdotus 25: Tappiollisen hiiliteollisuuden valtion tukea saa jatkaa aina vuoteen 2018 saakka, komission esittämän määräajan eli vuoden 2014 sijaan. Puolesta: Itälä, Jaakonsaari, Repo […]