Kategoria Ympäristö

16.4.2014 Äänestys – Asetetaanko muovipussien käytön vähentämiselle määrälliset tavoitteet?

Mepit ottivat 16.4.2014 kantaa siihen, millaiset tavoitteet otetaan käyttöön muovipussien vähentämiseksi. Asiasta päätettiin vihreiden Margrete Aukenin mietinnössä. Parlamentti tiukensi komission esitystä Aukenin esittämillä sitovilla määrällisillä tavoitteilla. Muutosesitys 31/1: asetetaan muovipussien käytön vähentämiselle määrälliset tavoitteet, 50 % kolmessa vuodessa ja 80 % viidessä vuodessa ”Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään kevyiden muovisten kantokassien kulutusta alueellaan […]

2.4. 2014 Äänestys – Onko ydinturvallisuusvalvonta puolueetonta, vaaditaanko ydinvoimaloilta riittäviä vakuutuksia?

Jordanin ydinturvallisuutta koskevasta mietinnöstä äänestettiin  2.4.2014. Mietintö otti kantaa ydinlaitosten turvallisuutta koskevan direktiivin päivittämiseen. Vaaditaanko ydinturvallisuuden korkeaa tasoa? Muutosesitys 51 – lisätään kohta: ”varmistaa, että jäsenvaltiot huolehtivat kaikista tarpeellisista järjestelyistä, joilla turvataan ydinturvallisuuden korkein taso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ydinlaitosten ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.” Puolesta:Jäätteenmäki, Pakarinen, Torvalds, Terho, Hassi Vastaan: Takkula, Essayah, Korhola, Sarvamaa Jaakonsaari Poissa: Repo, Pietikäinen, Cronberg Hylätty äänin […]

12.3.2014 Äänestys – Asetetaanko arktisen alueen hyödyntämiselle moratorio?

12.3.2014 mepit ottivat päätöslauselmalla kantaa EU:n arktista aluetta koskevaan strategiaan. Muutosesitys 5:  Asetetaan arktisen alueen hyödyntämiselle moratorio ”katsoo, että luonnonvaroja suojellaan parhaiten kieltämällä tähän asti jään peitossa olleen arktisen alueen teollinen hyödyntäminen siihen asti, kun on annettu oikeudellisesti sitova ylempi sääntelykehys, jolla taataan arktisen alueen ekosysteemin ja asukkaiden kattava suojelu; korostaa, että luonnonvarojen käytön lykkäämistä […]

5.2.2014 Äänestys – EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2030, kolme vai yksi, tiukat vai lepsut?

Mepit äänestivät täysistunnossa vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmastotavoitteista. Komissio oli esittänyt tammikuussa vain 40 prosentin päästövähennystavoitetta jäsenmaita sitovaksi, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien tavoitteet komissio jättäisi suuntaa-antaviksi. Parlamentin ympäristö- ja teollisuusvaliokunnan esitys kolmesta sitovasta ilmastotavoitteesta sai täysistunnon tuen Delvauxin ja Szymanskin valmistelemassa mietinnössä. Muutosesitys 14: Ei hyväksytä kolmea sitovaa ilmastotavoitetta, vaan ainostaan päästövähennystavoite Kohta: ”pyytää neuvostoa […]

4.2.2014 Äänestys – EU-säädöksiä karsitaan – saako se heikentää työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua?

EU:n sääntelyn uudistamisesta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevasta mietinnöstä äänestettiin 4.2.2014. Sajjid Karimin mietintö käsitteli komission lanseeraamaa laajaa REFIT-uudistusta, jonka tavoitteena on karsia turhaa EU:n säätelyä. Talouselämän ja teollisuuden etujärjestöt ovat nähneet REFIT-uudistuksen hyvänä tilaisuutena riisua ympäristö- ja työelämää koskevaa säätelyä. Muutosesitys 1: lisätään kohta: ”korostaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien […]

16.1.2014 Äänestys – Hyväksytäänkö gm-maissi EU-markkinoille?

Täysistunnossa äänestettiin 16.1.2014 vastalauseesta komission päätöksestä päästää muuntogeeninen Pioneerin Zea 1507 -maissi EU:n markkinoille. Tämä hyönteisille vastustuskykyinen maissi voi arvioiden mukaan olla vaarallinen perhosille ja koille. Loppuäänestys, vastalauseen hyväksyminen (kyseisen maissin pääsy EU-markkinoille torjutaan) Puolesta: Jäätteenmäki, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Takkula Poissa: Torvalds, Pakarinen, Sarvamaa Hyväksytty äänin 385-201. Katso nimenhuutoäänestysten […]

15.1.2014 Äänestys – Pitääkö hunajapakkauksissa kertoa gm-kasvien siitepölystä?

15.1.2014 Girlingin mietinnössä oli kyse siitä, pitääkö hunajan pakkaukseen merkitä, jos hunaja sisältää geenimuunneltujen kasvien siitepölyä (muutosesitys 11), ja pidetäänkö siitepölyä hunajan ainesosana (muutosesitys 9). EU-tuomioistuin päätti, että siitepöly on hunajan ainesosa ja tästä seurasi velvollisuus merkitä tieto GM-siitepölystä pakkaukseen. Komissio on ehdottanut, että lakia muutetaan siten, ettei siitepölyä katsota hunajan ainesosaksi, mikä tarkoittaisi että […]

14.1.2014 Äänestys – Tuetaan hiilidioksidin talteenottoa verovaroin?

14.1.2014 äänestettiin Chris Daviesin oma-aloitemietinnöstä, joka koski hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Vihreiden mielestä CCS-tekniikkaa pitäisi käyttää vain teollisuuden alojen hiilestä irtautumiseen, sillä siihen sisältyy merkittäviä riskejä, ja lisäksi hidastaa teollisuuden siirtymistä puhtaampaan teknologiaan. Vihreiden muutosehdotus 1: Lisätään kohta: ”katsoo, että julkista tukea ei pitäisi antaa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) kehittämiselle sähköntuotantoalalla” Puolesta: Jaakonsaari, Hassi, […]

10.12.2013 Äänestys – Tiukennetaanko päästökauppaa poistamalla markkinoilta päästöoikeuksia?

10.12.2013 täysistunto äänesti 900 miljoonan päästöoikeuden poistamisesta markkinoilta, koska päästöoikeuksien hinta on ollut liian alhainen ohjatakseen yrityksiä päästöjen vähentämiseen. Jäsenmaiden ministerineuvosto oli jo aikaisemmin hyväksynyt tiukennuksen osaltaan. Päästöoikeuksien poistamista puoltavan päätöslauselman loppuäänestys Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa Poissa: Pakarinen Hyväksytty äänin 385-284. Katso 10.12.2013 äänestysten nimenhuutoäänestysten […]

10.12.2013 Äänestys – Saako merenpohjaa tuhoavaa pohjatroolausta jatkaa?

Mepit äänestivät 10.12.2013 Arseniksen mietinnöstä, joka käsitteli syvän meren kalastusta. Muutosesitys 62 koski pohjatroolausta. Pohjatroolauksessa vedetään suuria verkkoja merenpohjaa pitkin. Verkkoihin kiinnitetyt metallilevyt ja kumipyörät tuhoavat merenpohjan herkkiä eliöitä kuten esimerkiksi koralleja. Komissio esitti pohjatroolien kieltämistä siirtymäajan jälkeen. Komission esitys: ”Pohjatrooleja tai -verkkoja käyttäville aluksille myönnettyjen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kalastuslupien voimassaolo päättyy viimeistään […]