Avainsana-arkisto: avoimuus

15.4.2014 Äänestys – Julkistetaanko mepeille toimitettu lobbausmateriaali ja lista valmistelijan tapaamista lobbareista?

Mepit ottivat kantaa 15.4.2014 täysistunnossa lobbarirekisteriin Gualtierin mietinnöstä äänestettäessä. Mietintö koski parlamentin ja komission yhteistä avoimuusrekisteriä ja siitä tehtyä toimielinten välistä sopimusta. Muutosesitys 2: Perustetaan nettirekisteri, johon pitää toimittaa kaikki lobbausmateriaali, joka on lähetetty mepeille ja EP:n työntekijöille ”kehottaa puhemiehistöä kehittämään sähköisen rekisterin, joka on yleisön saatavilla ja jossa julkaistaan kaikki tarkistusehdotuksia sisältävät tai muuten lainsäädäntöön […]

13.3.2013 Äänestys – Julkistetaanko maataloustuen saajat?

  Muutosehdotus  161   Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, jossa määrätään tuensaajien julkistamisesta:    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maataloustukirahaston ja maaseuturahastontuensaajat julkaistaan vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on oltava seuraavat tiedot:   (a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti: (i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat […]

10.5.2011 Äänestystulos – Tuleeko meppien kulukorvauksen käyttöä valvoa?

Vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan parlamentille vuoden 2009 tilinpäätöksestä äänestettiin täysistunnossa. Ville Itälän raportissa otettiin kantaa siihen, tuleeko Euroopan parlamentin jäsenten yleisen kulukorvauksen (4 299 euroa kuukaudessa) käyttöä valvoa. Tällä hetkellä valvontaa ei ole. Kohta 5   ”[Euroopan parlamentti] panee merkille, että yleisen kulukorvauksen maksamista koskevat nykyiset säännöt, joiden mukaan rahat maksetaan jäsenen henkilökohtaiselle tilille mutta menoista ei vaadita tositteita, […]

6.4.2011 Äänestys – Ketkä mepeistä valmiita säästämään omissa kuluissaan?

Parlamentin jäsenet äänestivät Fernandesin mietinnössä suuntaviivoista budjetille 2012. Budjettiin oli esitetty säästöehdotuksia vihreiden ja vasemmistoryhmä GUE/NGL:n toimesta, mutta leikkaukset hylättiin. Katso ketkä mepeistä kannattivat säästötalkoita parlamentin omista menoista. Muutosehdotus 3, Vihreät/EVA ”kehottaa puhemiehistöä muuttamaan omaan päätökseensä PE 422.536/BUR sisältyneitä matkakuluihin (alamomentti 1004) liittyviä sääntöjä ja vahvistamaan säännöksi sen, että liput alle neljän tunnin lennoille ostetaan […]

17.12.2009 Äänestystulos – asiakirjojen avoimuus

Tänään euroopan parlamentti äänesti asiakirjojen avoimuutta koskevasta päätöslauselmasta. Päätöslauselma sisälsi vaatimuksia parantaa EU:n asiakirjojen saatavuutta kansalaisille. Konservatiivit (EPP) äänestivät päätöslauselmaa vastaan.   Suomalaiset parlamentin jäsenet äänestivät seuraavasti päätöslauselmaa hyväksyttäessä (loppuäänestys):   Puolesta: Haglund, Takkula, Soini, Jaakonsaari, Hautala, Essayah Vastaan: Itälä Poissa: Jäätteenmäki, Manner, Repo, Hassi, Korhola, Pietikäinen   Katso koko äänestystulos sivulta 20: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20091217+RES-RCV+DOC+PDF+V0//EN&language=EN