Avainsana-arkisto: energia

9.10.2013 Äänestys – Onko liuskekaasuhankkeista tehtävä YVA?

Andrea Zanonin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muuttamisesta koskevasta mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013 Muutosesitys 79 osa 1: Pakollisen YVA:n (ympäristövaikutusarvioinnin) piiriin liuskekaasukerrostumiin ja vastaaviin varastoituneen maakaasun tai raakaöljyn hyödyntäminen ja tuotanto riippumatta tuotantomääristä Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Terho Poissa: Pakarinen, Takkula, Cronberg Hyväksyttiin äänin 524-118 osa 2: erillisäänestys siitä koskeeko yllä […]

21.5.2013 Äänestys – Tuleeko uusiutuvalle energialle sitova vuoden 2030 tavoite?

Reulin mietinnöstä koskien uusiutuvien energianlähteiden asemaa EU:n markkinoilla, äänestettiin täysistunnossa 21.5.2013 Kohta: ”kehottaa komissiota arvioimaan EU:n laajuisen uusiutuvien energialähteiden pakollisen tavoitteen käyttöönoton kustannukset ja hyödyt, keskinäiset vaikutukset muiden mahdollisten ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen kanssa” muutetaan muotoon: 1/2 ”ja kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n laajuista uusiutuvien energialähteiden pakollista tavoitetta” Puolesta: Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, […]

21.5.2013 Äänestys – Millä ehdoilla öljyn- ja kaasunporausta tehdään merellä?

Ivo Beletin mietinnöstä, joka koski merellä tapahtuvaa öljynporausta äänestettiin täysistunnossa tiistaina 21.5.2013. Muutosesitys 3 Lisätään kohta: ”Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä avomerellä tapahtuvasta poraustoiminnasta tärkeiden matkailualueiden läheisyydessä tai alueilla, jotka ovat geologisesti epävakaita tai joilla vaikutukset rannikkoyhteisöihin ja meriympäristöön olisivat tuhoisia.” Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds,Terho, Essayah, Korhola, Repo Poissa: Pakarinen, Sarvamaa Muutosehdotus hävisi 153-497. […]

21.11.2012 Äänestys – Liuskekaasulle ja -öljylle moratorio?

Keskiviikkona 21.11.2012 äänestettiin Sonikin mietinnöstä koskien liuskekaasun ja -öljyn poraamista. Muutosehdotus 4 oli esitys moratoriosta, jonka aikana liuskekaasun ja -öljyn erottelua ei sallittaisi.Muutosehdotus 4, lisätään kohta ”kehottaa jä…

13.9.2011 Äänestystulos – opittiinko Meksikon öljyturmasta?

Parlamentti äänesti öljyn- ja kaasunporauksen turvallisuudesta avomerellä.   Kohdassa 2 parlamentin aiemman kannan mukaan uusia isoja luonnonvarojen hyödyntämisprojekteja ei tulisi aloittaa arktisella alueella ennen kunnollisia tutkimuksia siitä, mitä alueen luonto kestää. Äänestys kumosi aikaisemman parlamentin kannan.   Parlamentti ”kehottaa jäsenvaltioita pidättymään lupien myöntämisestä avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunetsintä ja -poraustoimintaan, kunnes tässä mietinnössä määritellyt välttämättömät […]

15.12.2010 Äänestystulos – Tuleeko EU:lle hyväksyä sitova 20 prosentin energiatehokkuustavoite?

Täysistunnossa äänestettiin 15.12.2010 Bendtsenin (A7-0331/2010) mietinnössä muun muassa, millaisia energiatehokkuustavoitteita EU tarvitsee. Osa parlamentin jäsenistä olisi halunnut poistaa teollisuusvaliokunnan esittämän sitovan energiatehokkuusvaatimuksen. Kohta 5: kehottaa EU:ta asettamaan sitovaksi tavoitteeksi energiatehokkuuden lisäämisen vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja siten edistämään siirtymistä kestävään ja vihreään talouteen Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Soini, […]

23.11.2010 Äänestystulos – Saako valtion tukea maksaa tappiolliselle ja saastuttavalle hiiliteollisuudelle?

Rapkayn mietinnössä äänestettiin siitä, kuinka pitkään jäsenmaat saavat jatkaa valtion tukien maksamista tappiollisille hiilikaivoksille. Komissio esitti hiilikaivoksia koskevan poikkeuksen loppumista vuodesta 2014. Parlamentin enemmistö tuki vuotta 2018. Lopullisesti asiasta päättää kilpailukykyneuvosto 10.12. Muutosehdotus 25: Tappiollisen hiiliteollisuuden valtion tukea saa jatkaa aina vuoteen 2018 saakka, komission esittämän määräajan eli vuoden 2014 sijaan. Puolesta: Itälä, Jaakonsaari, Repo […]

10.3.2010 Äänestystulos EU2020-strategiasta

Äänestys koski päätöslauselmaa EU2020-strategiasta. Äänestys kohdasta 6/2: [EU:n on luotava osallistavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat…] lisäämällä joustavuutta työnantajia kohtaan Hyväksyttiin äänin 381-277, 7 tyhjää. Puolesta: Haglund, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Korhola, PietikäinenVastaan: Soini, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaPoissa: Jäätteenmäki s. 8 10.3. pidetyn istunnon pöytäkirjasta  http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do