Avainsana-arkisto: EU

23.10.2013 Äänestys – Luovutaanko Strasbourgin istunnoista?

Vuoden 2014 talousarviosta äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Kohta 90 käsitteli Euroopan parlamentin Strasbourgin istunnoista luopumista säästösyistä: ”korostaa, että jos EU:n talousarviossa halutaan luoda pitkän aikavälin säästöjä, Euroopan parlamentin ja neuvoston on otettava käsiteltäväksi yhden kotipaikan toteutumista koskeva suunnitelma, kuten on todettu parlamentin päätöslauselmissa” Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Sarvamaa Poissa: […]

14.6.2012 Äänestys – Kansalaisen oikeus käyttää kaikkia EU:ssa virallisia kieliä

Päätöslauselmasta julkisiin kuulemisiin ja niiden saatavuuteen kaikilla EU-kielillä äänestettiin 14.6. Muutosehdotus 4 ”kehottaa komissiota varmistamaan, että jokaisen EU:n kansalaisen oikeutta kääntyä unionin toimielinten puoleen millä tahansa EU…

29.3.2012 Äänestys – Strasbourgin istuntopaikasta luopuminen

Derek Vaughanin mietinnöstä ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2013 (2012/2006(BUD)) äänestettiin täysistunnossa 29.3.2012. Osana mietintöä haluttiin rajoittaa kuluja luopumalla toisesta parlamentin istuntopaikasta. ”katsoo, että parlamentin työskentelypaikkoja olisi rajoitettava siten, että jäsenet ja virkamiehet työskentelisivät yhdessä toimipaikassa; kehottaa neuvostoa ottamaan huomioon parlamentin ja EU:n kansalaisten jo useaan otteeseen esittämät vaatimukset, joiden mukaan jäsenille ja virkamiehille […]

8.6.2011 Äänestystulos – toisiko yksi istuntopaikka säästöjä?

Euroopan parlamentti äänesti vuosien 2014–2020 budjetista. Se vaati vähintään viiden prosentin korotusta voidakseen edistää Euroopan kilpailukykyä ja hoitaa sovitut työt. Samalla se pyysi budjetin jäädyttämistä vaatineita jäsenmaita kertomaan, mitkä neuvoston painopisteistä voidaan hylätä, jos budjetti jäädytettäisiin.  Mepit äänestivät budjettikeskustelun yhteydessä kohdasta, jossa se huomautti säästöistä, joita saataisiin aikaan, jos parlamentti kokoontuisi vain yhdessä paikassa. Kaikki suomalaiset […]

10.5.2011 Äänestystulos – Tuleeko meppien kulukorvauksen käyttöä valvoa?

Vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan parlamentille vuoden 2009 tilinpäätöksestä äänestettiin täysistunnossa. Ville Itälän raportissa otettiin kantaa siihen, tuleeko Euroopan parlamentin jäsenten yleisen kulukorvauksen (4 299 euroa kuukaudessa) käyttöä valvoa. Tällä hetkellä valvontaa ei ole. Kohta 5   ”[Euroopan parlamentti] panee merkille, että yleisen kulukorvauksen maksamista koskevat nykyiset säännöt, joiden mukaan rahat maksetaan jäsenen henkilökohtaiselle tilille mutta menoista ei vaadita tositteita, […]

6.4.2011 Äänestys – Ketkä mepeistä valmiita säästämään omissa kuluissaan?

Parlamentin jäsenet äänestivät Fernandesin mietinnössä suuntaviivoista budjetille 2012. Budjettiin oli esitetty säästöehdotuksia vihreiden ja vasemmistoryhmä GUE/NGL:n toimesta, mutta leikkaukset hylättiin. Katso ketkä mepeistä kannattivat säästötalkoita parlamentin omista menoista. Muutosehdotus 3, Vihreät/EVA ”kehottaa puhemiehistöä muuttamaan omaan päätökseensä PE 422.536/BUR sisältyneitä matkakuluihin (alamomentti 1004) liittyviä sääntöjä ja vahvistamaan säännöksi sen, että liput alle neljän tunnin lennoille ostetaan […]

20.10.2010 Äänestystulos – meppien avustajamäärärahojen lisäys

Muutosehdotus 643/604 Ei koroteta Euroopan parlamentin jäsenten avustajamäärärahoja 1500 euroa kuukaudessa per parlamentin jäsen, kuten budjettivaliokunta esittää. Korotusta vastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Hassi, Hautala Korotuksen puolesta: Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo Poissa: Essayah Korotus hyväksyttiin äänin 412-217 20.10.10. pöytäkirjan sivu 78-79: http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do

7.7.2010 Äänestystulos – Valaanpyynti Islannin EU-jäsenyysneuvotteluissa

Lisätään Islannin EU-jäsenyysneuvotteluja koskevaan päätöslauselmaan kohta: ”vaatii, että Islanti lopettaa kokonaan valaiden pyynnin ja luopuu kaikista kansainväliselle  valaanpyyntikomitealle esittämistään ehdoista” Vihreiden Hautalan ja Indrek Tarandin esitys hyväksyttiin äänin 323-272, 67 tyhjää. Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Soini, Essayah, Itälä, Korhola Pöytäkirjan s. 89-90 http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do

6.5.2010 Äänestystulos – Latinalaista Amerikkaa koskeva EU:n strategia

Muutosesitys 30 Poistetaan kohta kumppanuussopimusten vauhdittamisesta, koska muun muassa ihmisoikeuksien toteutuminen maissa on varmistettava ennen tätä: ”painottaa, että olisi saatava valmiiksi parhaillaan neuvoteltavana olevat osa-alueiden kumppanuussopimukset ja pahoittelee, että tällä hetkellä jokin näistä sopimuksista on pysähdyksissä monista eri syistä, mutta varoittaa, että ylittämättömien mielipide-erojen esiintyessä olisi etsittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja – yleistä strategista näkemystä kadottamatta – […]

5.5.2010 Äänestystulos – Staesin mietintö parlamentin tilinpäätöksestä 2008

Muutosesitys 6/1 Ehdotetaan lisättäväksi: 5 a. katsoo, että tehokkaassa ja vaikuttavassa johtamis- ja hallintojärjestelmässä on kiinnitettävä asianmukaista huomiota johdon asemaan; katsoo, että pääosastojen pääjohtajat, johtajat ja yksiköiden päälliköt olisi valittava heidän ansioidensa, kokemuksensa ja johtamistaitojensa perusteella; Puolesta: Jäätteenmäki, Soini, Essayah, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Manner, Takkula, Itälä Poissa: Korhola Hyväksyttiin äänin 360-234. […]