Avainsana-arkisto: maataloustuet

13.3.2013 Äänestys – pohjavesidirektiivin noudattaminen maataloustuen ehtona

Muutosehdotus 26 Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan pohjavesidirektiiviä maataloustuen ehtona: (56) Pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden …

13.3.2013 Äänestys – kaksinkertaisen tuen kielto

Muutosehdotus 144/1 Lisätään maaseudun kehitttämisrahastoa koskevaan mietintöön ehto, jonka mukaan ympäristötoimista ei saa maksaa kaksinkertaista tukea: Maaseuturahaston tukea ei myönnetä asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisiin s…

13.3.2013 Äänestys – maanviljelijöiden suorat tuet

Muutosesitys 85 Lisätään kohta, joka mahdollistaa tuen korottamisen pienviljelijöille ensimmäisiltä 50 hehtaarilta: Jäsenvaltiot, jotka päättävät ottaa käyttöön vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen emolehmäalalla 38 artiklan mukaisesti, voivat m…

13.3.2013 Äänestys – Julkistetaanko maataloustuen saajat?

  Muutosehdotus  161   Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, jossa määrätään tuensaajien julkistamisesta:    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maataloustukirahaston ja maaseuturahastontuensaajat julkaistaan vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on oltava seuraavat tiedot:   (a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti: (i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat […]

13.3.2013 Ilmoitusvelvollisuus hullun lehmän taudista maataloustuen ehtona?

    Maatalouspolitiikan hallinnoinnista, valvonnasta ja seuraamisesta koskevasta mietinnästä äänestettiin 13.3.2013   Muutosehdotus 217=227   Lisätään kohta, jonka mukaan sakko viherryttämisvaatimusten noudattamatta jättämisestä voi olla yli 30 prosenttia tukimäärästä:   Ellei 65 artiklasta muuta johdu, tämän artiklan mukaisesti (suoria tukia koskevan) asetuksen … III osaston 2 luvussa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen peruutusten ja […]

23.10.2012 Äänestys – Maksaako EU tupakkatukiaisia?

Budjetista vuodelle 2013 äänestettiin täysistunnossa 23.10.2012. Muutosehdotus 754 koski tupakkatukiaisten lopettamista. Muutosehdotus sai enemmistön kannatuksen, mutta ei kuitenkaan määräenemmistöä, joten se kaatui. Tukiaisten lopettamisen puoles…

23.6.2011 Äänestystulos – voidaanko maataloustuille laittaa katto?

Parlamentti äänesti yhteisen maatalouspolitiikan 2020 päätöslauselmasta Kestävään maatalouteen liittyvistä lisäyksistä äänestettiin seuraavasti: Kohta 31=35: …katsoo, että yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettaessa olisi pyrittävä siirtymään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään elintarvike- ja maatalousjärjestelmään, jossa käytetyt resurssit uusiutuvat jatkuvasti, samalla kun varmistetaan suurempi tuottavuus ja koko järjestelmän kannattavuus; katsoo, että tähän voidaan päästä koko EU:ta koskevilla poliittisilla toimilla, joissa […]

23.6.2011 Äänestystulos – pitäisiko EU:n tukea tupakan tuotantoa ja vientiä?

Parlamentti äänesti siitä, poistetaanko budjettiesityksestä vaatimus tupakan vientitukien leikkauksesta ja tuotantotuen lopettamisesta. Kohta 8: …[kohta] 46. vaatii vientitukiin uusia leikkauksia ja pitää tupakan tuotantotuen jatkamista valitettavana, koska se on ristiriidassa EU:n terveyspolitiikan tavoitteiden kanssa; Vaatimuksen poistamista kannatti 241, vastusti 373, tyhjää 5 Kyllä tupakkatuille: –Ei: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Essayah, Itälä, Repo, Hassi  Äänestystulokset […]